Pojištění


Pojištění osob se dělí na investiční životní pojištění (zahrnuje pojištění pro případ smrti s investováním pojistného do podílových fondů), kapitálové životní pojištění (pojištění pro případ smrti nebo dožití), rizikové životní pojištění (pojištění pro případ smrti, které neobsahuje spořící složku), důchodové životní pojištění (pojištění pro případ dožití s tím, že pojistné plnění se vyplácí v podobě důchodu po stanovenou dobu nebo v jednorázové formě), vkladové životní pojištění (pojištění pro případ dožití za návratný vklad), flexibilní životní pojištění (zahrnuje pojištění pro případ smrti a tvorbu kapitálové hodnoty s minimálním garantovaným zhodnocením), stavební pojištění (pro případ smrti a dožití), úrazové pojištění (pojištění pro případ smrti následkem úrazu, trvalých následků v důsledku úrazu, tělesného poškození, doby nezbytného léčení úrazu).

Pojištění majetku občanů se dělí na pojištění nemovitosti (byt, rodinný dům, chata apod.) a domácností (pojistná ochrana movitých věcí v domácnosti).

Produkty pojištění vozidel se člení na povinné ručení (plní roli pojistné ochrany pro případ škody způsobené provozem motorového vozidla) a havarijní pojištění (slouží ke krytí škod, které vzniknou na vozidle).
Cestovní pojišťění lze rozdělit na pojišťění určené pro zahraniční cesty a pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře.
Pojištění odpovědnosti za škodu slouží k ochraně pojištěného, když způsobí škodu jinému subjektu, za kterou nese odpovědnost a je povinen ji nahradit.
Pojištění právní ochrany chrání klienty před nepříznivými důsledky nahodilých právních sporů a pomáhá jím např. uplatnit nárok na náhradu vzniklé škody, v případě řešení soudních sporů, ochrany porušení povinností atd.

Pojištění osob
více informací
Životní pojištění
více informací
Cestovní pojištění
více informací
Pojištění odpovědnosti
více informací
Pojištění nemovitosti
více informací
Pojištění domácnosti
více informací
Úrazové pojištění
více informací
Zdravotní pojištění
více informací
Pojištění storna zájezdu
více informací
Povinné ručení
více informací
Havarijní pojištění
více informací
Důchodové pojištění
více informací
Pojištění právní ochrany
více informací